گیاهان دارویی, وبلاگ

شرح کارآزمایی بالینی روغن زد-لاو

Z-Love

شرح کارآزمایی بالینی روغن زد-لاو

(دانلود فایل مقاله)

خصوصیات جمعیت‌شناختی

در این قسمت خصوصیات جمعیت‌شناختی نمونه مورد بررسی در دو گروه مقایسه و آزمون شد و همگنی هر یک از این متغیرها در دو گروه مداخله و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمون‌های کولموگرف-اسمیرنف و شاپیرو-ویلک نرمال بودن متغیرهای کمی آزمون شد. برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کمی نرمال از آزمون تی مستقل و برای متغیرهای کمی غیر نرمال و متغیرهای رتبه‌ای از آزمون من ویتنی استفاده شد. متغیرهای اسمی نیز با استفاده از آزمون کای اسکوئر و کای اسکوئر دقیق (برای جداول بزرگ‌تر از دو در دو و فراوانی مورد انتظار کم) و آزمون دقیق فیشر (برای جداول دو در دو و فراوانی مورد انتظار کم) در دو گروه مقایسه و آزمون شدند. برای تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از آزمون مناسب برای مقایسه متغیرهای جمعیت‌شناختی بین دو گروه، ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای این منظور از آزمون‌های کولموگرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک استفاده شد و سطح معنی‌داری 5 درصد در نظر گرفته شد. در هر گروه به طور جداگانه متغیری نرمال در نظر گرفته شد که توسط حداقل یکی از آزمون‌های کولموگرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک، نرمال تشخیص داده شده بود. با توجه به نتایج آزمون، متغیرهای سن و سن همسر نرمال بودند. سایر متغیرها حداقی در یکی از دو گروه غیر نرمال بودند (جدول 1).

 

جدول 1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای جمعیت شناختی و زمینه‌ای در زنان مورد مطالعه
متغیر گروه مداخله گروه کنترل
کولموگرف اسمیرنف شاپیرو ویلک نتیجه کولموگرف اسمیرنف شاپیرو ویلک نتیجه
سن 200/0 063/0 نرمال 200/0 951/0 نرمال
سن همسر 200/0 662/0 نرمال 200/0 032/0 نرمال
تعداد فعالیت ورزشی در هفته 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 002/0 غیرنرمال
سن ازدواج 001/0> 017/0 غیرنرمال 200/0 484/0 نرمال
سن اولین زایمان 001/0> 007/0 غیرنرمال 200/0 497/0 نرمال

 

میانگین و انحراف معیار سن بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 1/6±0/30 و در گروه کنترل 5/6±0/30 بود. آزمون تی مستقل این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (984/0=P).

میانگین و انحراف معیار سن همسر بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 8/5±9/34 و در گروه کنترل 2/8±9/33 بود. آزمون تی مستقل این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (575/0=P) (جدول 4-).

 

جدول 2 میانگین و انحراف معیار سن و سن همسر در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
سن 1/6±0/30 5/6±0/30 58=df ، 0/0-=t

984/0=P

تی مستقل

سن همسر 8/5±9/34 2/8±9/33 58=df ، 6/0=t

575/0=P

تی مستقل

 

در گروه مداخله 0/40 درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و در گروه کنترل 0/30 درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی بودند. آزمون آماری من ویتنی تفاوت تحصیلات در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (257/0=P).

در گروه مداخله 7/37 درصد افراد دارای همسر با تحصیلات راهنمایی و در گروه کنترل 7/46 درصد افراد دارای همسر با تحصیلات دبیرستانی بودند. آزمون آماری من ویتنی تفاوت تحصیلات همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (122/0=P) (جدول 4-).

 

جدول3- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات و تحصیلات همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
تحصیلات 0/376=U

257/0=P

من ویتنی

بیسواد (0/0) 0 (0/0) 0
خواندن ونوشتن (0/20) 6 (0/20) 6
راهنمایی (0/40) 12 (3/23) 7
دبیرستان (7/26) 8 (0/30) 9
دانشگاهی (3/13) 4 (7/26) 8
کل (0/100) 30 (0/100) 30
تحصیلات همسر 0/350=U

122/0=P

من ویتنی

بیسواد (0/0) 0 (0/0) 0
خواندن ونوشتن (0/20) 6 (3/13) 4
راهنمایی (7/36) 11 (0/20) 6
دبیرستان (0/30) 9 (7/46) 14
دانشگاهی (3/13) 4 (0/20) 6
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 0/80 درصد افراد و در گروه کنترل 7/76 درصد افراد خانه‌دار بودند. آزمون آماری کای اسکوئر دقیق تفاوت شغل در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (564/0=P).

در گروه مداخله 7/66 درصد افراد و در گروه کنترل 3/83 درصد افراد دارای همسر با شغل آزاد بودند. آزمون آماری کای اسکوئر دقیق تفاوت شغل همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (460/0=P) (جدول 4-؟؟؟).

 

جدول 4– مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب شغل و شغل همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
شغل 4=df ، 2/3=Chi

564/0=P

کای اسکوئر دقیق

خانه‌دار (0/80) 24 (7/76) 23
کارمند (3/3) 1 (3/13) 4
کارگر (3/3) 1 (0/0) 0
آزاد (7/6) 2 (3/3) 1
دانشجو. محصل (7/6) 2 (7/6) 2
کل (0/100) 30 (0/100) 30
شغل همسر 4=df ، 2/4=Chi

460/0=P

کای اسکوئر دقیق

بیکار (3/3) 1 (0/0) 0
کارمند (0/10) 3 (0/10) 3
کارگر (7/16) 5 (3/3) 1
آزاد (7/66) 20 (3/83) 25
دانشجو یا محصل (3/3) 1 (3/3) 1
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 7/66 درصد افراد و در گروه کنترل 7/76 درصد افراد دارای درآمد در حد کفاف بودند. آزمون آماری من ویتنی تفاوت درآمد در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (253/0=P).

در گروه مداخله 3/93 درصد افراد و در گروه کنترل 7/96 درصد افراد در شهر زندگی می‌کردند. آزمون آماری دقیق فیشر تفاوت محل سکونت در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (612/0=P).

در گروه مداخله 7/66 درصد افراد و در گروه کنترل 7/66 درصد افراد در منزل استیجاری زندگی می‌کردند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت وضعیت سکونت در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (000/1=P) ).

 

جدول 5 مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب درآمد، محل سکونت و وضعیت سکونت در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
درآمد 0/389=U

253/0=P

من ویتنی

کمتر از حد کفاف (3/13) 4 (0/0) 0
در حد کفاف (7/66) 20 (7/76) 23
بیشتر از حد کفاف (0/20) 6 (3/23) 7
کل (0/100) 30 (0/100) 30
محل سکونت 612/0=P

دقیق فیشر

شهر (1/93) 27 (7/96) 29
روستا (0/0) 0 (0/0) 0
حومه (9/6) 2 (3/3) 1
کل (0/100) 29 (0/100) 30
وضعیت سکونت 1=df ، 0/0=Chi

000/1=P

کای اسکوئر

استجاری (7/66) 20 (7/66) 20
شخصی (3/33) 10 (3/33) 10
منزل والدین شوهر (0/0) 0 (0/0) 0
منزل والدین زن (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

هیچ یک از افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل زندگی با فرد دیگر نداشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت (جدول 6).

 

جدول6- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب زندگی با فرد دیگر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
زندگی با فرد دیگر غیر قابل آزمون
بلی (0/0) 0 (0/0) 0
خیر (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 7/56 درصد افراد و در گروه کنترل 0/70 درصد افراد دارای فعالیت ورزشی در طول روز نبودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت فعالیت ورزشی در طول روز در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (284/0=P) (جدول 7

 

جدول 7 مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب فعالیت ورزشی در طول روز در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
فعالیت ورزشی در طول روز 1=df ، 1/1=Chi

284/0=P

کای اسکوئر

بلی (3/43) 13 (0/30) 9
خیر (7/56) 17 (0/70) 21
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

میانگین و انحراف معیار تعداد فعالیت ورزشی در هفته بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 9/1±2/4 و در گروه کنترل 1/2±2/4 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (812/0=P) (جدول 8).

 

جدول 8-  میانگین و انحراف معیار تعداد فعالیت ورزشی در هفته در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
تعداد فعالیت ورزشی در هفته 9/1±2/4 1/2±2/4 5/55=U

812/0=P

من ویتنی

 

همه افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل رابطه عاطفی خوبی با همسر داشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت (جدول 9(

 

جدول 9- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب رابطه عاطفی با همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
رابطه عاطفی با همسر غیر قابل آزمون
رابطه خوبی ندارم (0/0) 0 (0/0) 0
رابطه خوبی دارم (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 7/76 درصد افراد و در گروه کنترل 3/93 درصد افراد دارای بیش از 8 ساعات کار در بیرون منزل بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت ساعات کار در بیرون منزل در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (071/0=P).

در گروه مداخله 3/73 درصد افراد و در گروه کنترل 0/80 درصد افراد دارای 8 ساعت خواب در شبانه‌روز بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت ساعت خواب در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (542/0=P) (جدول 10).

 

جدول 10- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب ساعات کار در بیرون منزل و ساعات خواب در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
ساعات کار در بیرون منزل 1=df ، 3/3=Chi

071/0=P

کای اسکوئر

کمتر از 8 ساعت (7/76) 23 (3/93) 28
بیشتر از 8 ساعت (3/23) 7 (7/6) 2
کل (0/100) 30 (0/100) 30
ساعت خواب 1=df ، 4/0=Chi

542/0=P

کای اسکوئر

4 ساعت (0/0) 0 (0/0) 0
6 ساعت (7/26) 8 (0/20) 6
8 ساعت (3/73) 22 (0/80) 24
بیشتر از 8 ساعت (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 3/93 درصد افراد و در گروه کنترل 0/100 درصد افراد دارای اختلاف سنی با همسر بودند. آزمون آماری دقیق فیشر تفاوت اختلاف سنی با همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (492/0=P) (جدول 4-).

در گروه مداخله 0/100 درصد افراد و در گروه کنترل 7/96 درصد افراد کم سن‌تر از همسر خود بودند. آزمون آماری دقیق فیشر تفاوت نوع اختلاف سنی با همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (000/1=P) (جدول 11

 

جدول 11 – مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب اختلاف سنی با همسر و نوع آن در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
اختلاف سنی با همسر 492/0=P

دقیق فیشر

بلی (3/93) 28 (0/100) 30
خیر (7/6) 2 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30
نوع اختلاف سنی با همسر 000/1=P

دقیق فیشر

همسر بزرگتر (0/100) 28 (7/96) 29
همسر کوچکتر (0/0) 0 (3/3) 1
کل (0/100) 28 (0/100) 30

 

میانگین و انحراف معیار سن ازدواج بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 9/4±2/21 و در گروه کنترل 8/4±3/22 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (346/0=P).

میانگین و انحراف معیار سن اولین زایمان بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 3/4±5/22 و در گروه کنترل 4/4±4/21 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (533/0=P) (جدول 12

 

جدول12- میانگین و انحراف معیار سن ازدواج و سن اولین زایمان در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
سن ازدواج 9/4±2/21 8/4±3/22 5/386=U

346/0=P

من ویتنی

سن اولین زایمان 3/4±5/22 4/4±4/21 5/205=U

533/0=P

من ویتنی

 

در گروه مداخله 3/52 درصد افراد دارای دو فرزند و در گروه کنترل 9/42 درصد افراد دارای یک فرزند بودند. آزمون آماری من ویتنی تفاوت تعداد فرزند در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (000/1=P) (جدول 13).

 

جدول 13 – مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب تعداد فرزند در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
تعداد فرزند 5/241=U

000/1=P

من ویتنی

1 (8/34) 8 (9/42) 9
2 (2/52) 12 (3/33) 7
3 و بیشتر (0/13) 3 (8/23) 5
کل (0/100) 23 (0/100) 21

 

در گروه مداخله 3/78 درصد افراد و در گروه کنترل 7/66 درصد افراد دارای زایمان طبیعی بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت نوع زایمان در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (388/0=P) (جدول14).

 

جدول 14- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب نوع زایمان در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
نوع زایمان 1=df ، 7/0=Chi

388/0=P

کای اسکوئر

طبیعی (3/78) 18 (7/66) 14
سزارین (7/21) 5 (3/33) 7
زایمان با اسباب (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 23 (0/100) 21

 

در گروه مداخله 7/66 درصد افراد و در گروه کنترل 7/76 درصد افراد از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کردند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت استفاده از روش‌های جلوگیری در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (136/0=P).

در گروه مداخله 0/65 درصد افراد و در گروه کنترل 0/72 درصد افراد از روش‌های طبیعی استفاده می‌کردند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت نوع روش جلوگیری در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (614/0=P).

در گروه مداخله 7/66 درصد افراد و در گروه کنترل 3/83 درصد افراد از روش پیش‌گیری ناراضی بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت نارضایتی از روش پیشگیری در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (136/0=P) (جدول 15)

 

جدول 15 – مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب استفاده از روش‌های جلوگیری، نوع آن و نارضایتی از آن در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
استفاده از روش‌های جلوگیری 1=df ، 2/2=Chi

136/0=P

کای اسکوئر

بلی (7/66) 20 (7/76) 25
خیر (3/33) 10 (3/23) 5
کل
نوع روش جلوگیری 1=df ، 3/0=Chi

614/0=P

کای اسکوئر

روش طبیعی (0/65) 13 (0/72) 18
سایر روش‌ها (0/35) 17 (0/28) 12
کل (0/100) 20 (0/100) 25
نارضایتی از روش پیش‌گیری 1=df ، 2/2=Chi

136/0=P

کای اسکوئر

خیر (3/33) 10 (7/16) 5
بلی (7/66) 20 (3/83) 25
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 0/100 درصد افراد و در گروه کنترل 1/93 درصد افراد دارای قاعدگی منظم بودند. آزمون آماری دقیق فیشر تفاوت منظم بودن قاعدگی در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (237/0=P) (جدول 16

 

جدول 16- مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب منظم بودن قاعدگی در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
منظم بودن قاعدگی 237/0=P

دقیق فیشر

بلی (0/100) 30 (1/93) 27
خیر (0/0) 0 (9/6) 2
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

همه افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل احساس سفتی در مهبل هنگام دخول در طول یک ماه گذشته داشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت (جدول 17).

 

جدول 17 -مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس سفتی در مهبل هنگام دخول در طول یک ماه گذشته در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
احساس سفتی در مهبل هنگام دخول در طول یک ماه گذشته غیر قابل آزمون
بلی (0/100) 30 (0/100) 30
خیر (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

همه افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل اتاق خواب مجزا با همسر داشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت (جدول 18

 

جدول 18 -مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب اتاق خواب مجزا با همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
اتاق خواب مجزا با همسر غیر قابل آزمون
بلی (0/100) 30 (0/100) 30
خیر (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 7/56 درصد افراد و در گروه کنترل 0/80 درصد افراد تصور می‌کردند همسر آنها دارای رضایت متوسط از ظاهر فیزیکی آنان است. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت تصور زن از رضایت همسر از ظاهر فیزیکی او در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (052/0=P).

در گروه مداخله 0/40 درصد افراد رضایت زیاد از ظاهر فیزیکی همسرشان داشتند و در گروه کنترل 3/63 درصد افراد رضایت متوسط داشتند بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت رضایت از ظاهر فیزیکی همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (064/0=P) (جدول 19).

 

جدول 19 -مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب تصور زن از رضایت همسر از ظاهر فیزیکی او و رضایت زن از ظاهر فیزیکی همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
تصور زن از رضایت همسر از ظاهر فیزیکی او 1=df ، 8/3=Chi

052/0=P

کای اسکوئر

کم (0/0) 0 (0/0) 0
متوسط (7/56) 17 (0/80) 24
زیاد (3/43) 13 (0/20) 6
کل (0/100) 30 (0/100) 30
رضایت از ظاهر فیزیکی همسر 2=df ، 5/5=Chi

064/0=P

کای اسکوئر

کم (0/0) 0 (0/0) 0
متوسط (3/33) 10 (3/63) 19
زیاد (0/40) 12 (0/20) 6
نمی دانم (7/26) 8 (7/16) 5
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 7/76 درصد افراد و در گروه کنترل 0/70 درصد افراد دارای 2 بار فعالیت جنسی در هفته بودند. آزمون آماری من ویتنی تفاوت تعداد فعالیت جنسی در هفته در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (992/0=P) (جدول 20

 

جدول 20 -مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب تعداد فعالیت جنسی در هفته در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
تعداد فعالیت جنسی در هفته 5/449=U

992/0=P

من ویتنی

1 (3/13) 4 (7/16) 5
2 (7/76) 23 (0/70) 21
3 (0/10) 3 (3/13) 4
4 و بیشتر (0/0) 0 (0/0) 0
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

در گروه مداخله 0/100 درصد افراد و در گروه کنترل 3/93 درصد افراد خشونت عاطفی، کلامی و روانی توسط همسر نداشتند. آزمون آماری دقیق فیشر تفاوت خشونت عاطفی، کلامی و روانی توسط همسر در دو گروه را معنی‌دار نشان نداد (492/0=P).

هیچ یک از افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل خشونت جنسی توسط همسر نداشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت. هیچ یک از افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل خشونت فیزیکی توسط همسر نداشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت. هیچ یک از افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل خشونت اقتصادی توسط همسر نداشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت. هیچ یک از افراد در گروه مداخله و در گروه کنترل تهدید توسط همسر نداشتند. بنابراین امکان انجام آزمون وجود نداشت (جدول 21).

 

جدول21 -مقایسه فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب انواع خشونت و تهدید توسط همسر در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون
(درصد) تعداد (درصد) تعداد
خشونت عاطفی، کلامی و روانی توسط همسر 492/0=P

دقیق فیشر

بلی (0/0) 0 (7/6) 2
خیر (0/100) 30 (3/93) 28
کل (0/100) 30 (0/100) 30
خشونت جنسی توسط همسر غیر قابل آزمون
بلی (0/0) 0 (0/0) 0
خیر (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30
خشونت فیزیکی توسط همسر غیر قابل آزمون
بلی (0/0) 0 (0/0) 0
خیر (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30
خشونت اقتصادی توسط همسر غیر قابل آزمون
بلی (0/0) 0 (0/0) 0
خیر (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30
تهدید توسط همسر غیر قابل آزمون
بلی (0/0) 0 (0/0) 0
خیر (0/100) 30 (0/100) 30
کل (0/100) 30 (0/100) 30

 

قسمت دوم: یافته‌های اصلی

در این قسمت متغیرهای اصلی یعنی عملکرد جنسی، حیطه‌های آن و رضایتمندی جنسی در نمونه مورد بررسی در دو گروه مداخله و کنترل و در مرحله قبل با بعد از مداخله مقایسه و آزمون شد. ابتدا با استفاده از آزمون‌های کولموگرف-اسمیرنف و شاپیرو-ویلک نرمال بودن متغیرها آزمون شد. برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کمی نرمال از آزمون تی مستقل و برای متغیرهای کمی غیر نرمال و متغیرهای رتبه‌ای از آزمون من ویتنی استفاده شد. متغیرهای اسمی نیز با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر (برای جداول دو در دو و فراوانی مورد انتظار کم) و آزمون کای اسکوئر دقیق (برای جداول بزرگ‌تر از دو در دو و فراوانی مورد انتظار کم) در دو گروه مقایسه و آزمون شدند.

 

برای تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از آزمون مناسب برای مقایسه متغیرهای اصلی بین دو گروه، ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای این منظور از آزمون‌های کولموگرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک استفاده شد و سطح معنی‌داری 5 درصد در نظر گرفته شد. در هر گروه به طور جداگانه متغیری نرمال در نظر گرفته شد که توسط حداقل یکی از آزمون‌های کولموگرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک، نرمال تشخیص داده شده بود. با توجه به نتایج آزمون، رضایتمندی جنسی قبل از مداخله نرمال بود و سایر متغیرهای اصلی حداقل در یکی از دو گروه غیرنرمال بودند(جدول 22).

 

جدول 22- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی در زنان مورد مطالعه
متغیر گروه مداخله گروه کنترل
کولموگرف اسمیرنف شاپیرو ویلک نتیجه کولموگرف اسمیرنف شاپیرو ویلک نتیجه
میل قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
میل بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف میل بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
تحریک قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
تحریک بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف تحریک بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
رطوبت قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
رطوبت بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف رطوبت بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
ارگاسم قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
ارگاسم بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف ارگاسم بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
رضایت قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
رضایت بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف رضایت بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
درد قبل از مداخله 012/0 012/0 غیرنرمال 001/0> 001/0 غیرنرمال
درد بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف درد بعد با قبل از مداخله 003/0 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
عملکرد جنسی قبل از مداخله 017/0 030/0 غیرنرمال 142/0 132/0 نرمال
عملکرد جنسی بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
اختلاف عملکرد جنسی بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال
رضایتمندی جنسی قبل از مداخله 200/0 766/0 نرمال 200/0 925/0 نرمال
رضایتمندی جنسی بعد از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 160/0 007/0 نرمال
اختلاف رضایتمندی جنسی بعد با قبل از مداخله 001/0> 001/0> غیرنرمال 001/0> 001/0> غیرنرمال

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه میل قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 3/0±3/1 و در گروه کنترل 3/0±4/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (055/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه میل بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 7/0±8/4 و در گروه کنترل 6/0±8/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد.

عملکرد جنسی در حیطه میل بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 7/0±5/3 افزایش و در گروه کنترل 6/0±4/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه میل در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (020/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه میل معنی‌دار بوده است (جدول 23).

 

جدول 23- میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه میل قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 3/0±3/1 3/0±4/1 5/356=U

055/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 7/0±8/4 6/0±8/1 0/10=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 7/0±5/3 6/0±4/0 5/7=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 0/5-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

0/3-=Z

003/0=P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه تحریک قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 1/0±2/1 و در گروه کنترل 1/0±2/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (410/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه تحریک بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 9/0±6/5 و در گروه کنترل 8/0±6/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

عملکرد جنسی در حیطه تحریک بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 9/0±4/4 افزایش و در گروه کنترل 8/0±3/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه تحریک در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (017/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه تحریک معنی‌دار بوده است (جدول24).

 

جدول 24- میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه تحریک قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 1/0±2/1 1/0±2/1 0/421=U

410/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 9/0±6/5 8/0±6/1 5/6=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 9/0±4/4 8/0±3/0 0/7=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 9/4-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

4/2-=Z

017/0=P

ویلکاکسون

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رطوبت قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 2/0±3/1 و در گروه کنترل 3/0±3/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (355/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رطوبت بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 8/0±7/5 و در گروه کنترل 4/1±0/2 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

عملکرد جنسی در حیطه رطوبت بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 8/0±4/4 افزایش و در گروه کنترل 5/1±8/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه رطوبت در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (008/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه رطوبت معنی‌دار بوده است (جدول -25).

 

جدول 25 -میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رطوبت قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 2/0±3/1 3/0±3/1 0/405=U

355/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 8/0±7/5 4/1±0/2 0/30=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 8/0±4/4 5/1±8/0 0/34=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 9/4-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

7/2-=Z

008/0=P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 1/0±2/1 و در گروه کنترل 0/0±2/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (154/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 8/0±7/5 و در گروه کنترل 0/1±6/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 8/0±5/4 افزایش و در گروه کنترل 0/1±4/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (027/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم معنی‌دار بوده است (جدول 26).

 

جدول 26- میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه ارگاسم قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 1/0±2/1 0/0±2/1 0/420=U

154/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 8/0±7/5 0/1±6/1 0/9=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 8/0±5/4 0/1±4/0 0/10=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 0/5-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

2/2-=Z

027/0=P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رضایت قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 0/0±2/1 و در گروه کنترل 2/0±3/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (078/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رضایت بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 0/1±7/5 و در گروه کنترل 2/1±9/1 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

عملکرد جنسی در حیطه رضایت بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 0/1±5/4 افزایش و در گروه کنترل 2/1±6/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه رضایت در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (014/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه رضایت معنی‌دار بوده است (جدول 28).

 

جدول 28- میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه رضایت قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 0/0±2/1 2/0±3/1 0/405=U

078/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 0/1±7/5 2/1±9/1 5/29=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 0/1±5/4 2/1±6/0 0/28=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 3/5-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

5/2-=Z

014/0=P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه درد قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 6/0±5/2 و در گروه کنترل 5/0±2/2 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (052/0=P).

میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه درد بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 7/0±7/5 و در گروه کنترل 2/1±1/3 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

عملکرد جنسی در حیطه درد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 1/1±2/3 افزایش و در گروه کنترل 3/1±9/0 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش عملکرد جنسی در حیطه درد در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (002/0=P)، تغییرات عملکرد جنسی در حیطه درد معنی‌دار بوده است (جدول29.

 

جدول 29-میانگین و انحراف معیار عملکرد جنسی در حیطه درد قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 6/0±5/2 5/0±2/2 5/323=U

052/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 7/0±7/5 2/1±1/3 5/40=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 1/1±2/3 3/1±9/0 5/76=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 8/4-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

1/3-=Z

002/0=P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد جنسی قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 7/0±8/8 و در گروه کنترل 7/0±5/8 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (273/0=P).

میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد جنسی بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 4/4±2/33 و در گروه کنترل 5/5±0/12 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

نمره کل عملکرد جنسی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 5/4±5/24 افزایش و در گروه کنترل 8/5±3/3 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش نمره کل عملکرد جنسی در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (001/0>P)، تغییرات نمره کل عملکرد جنسی معنی‌دار بوده است (جدول 30).

 

جدول 30 – میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد جنسی قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 7/0±8/8 7/0±5/8 5/376=U

273/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 4/4±2/33 5/5±0/12 0/11=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 5/4±5/24 8/5±4/3 0/13=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 8/4-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

6/3-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

 

میانگین و انحراف معیار رضایتمندی جنسی قبل از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 0/4±0/40 و در گروه کنترل 1/4±9/41 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان نداد (074/0=P).

میانگین و انحراف معیار رضایتمندی جنسی بعد از مداخله بیماران مورد مطالعه در گروه مداخله 6/9±4/77 و در گروه کنترل 3/11±0/49 بود. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P).

رضایتمندی جنسی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، در گروه مداخله 4/10±4/37 افزایش و در گروه کنترل 3/10±1/7 افزایش داشت. آزمون من ویتنی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (001/0>P). به عبارت دیگر افزایش رضایتمندی جنسی در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.

آزمون ویلکاکسون نشان داد هم در گروه مداخله (001/0>P) و هم در گروه کنترل (001/0=P)، تغییرات رضایتمندی جنسی معنی‌دار بوده است (جدول 31).

 

جدول 31 – میانگین و انحراف معیار رضایتمندی جنسی قبل و بعد از مداخله در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله گروه کنترل نتیجه آزمون بین گروهی
انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
قبل از مداخله 0/4±0/40 1/4±9/41 5/254=U

074/0=P

من ویتنی

بعد از مداخله 6/9±4/77 3/11±0/49 0/44=U

001/0>P

من ویتنی

تفاوت بعد با قبل از مداخله 4/10±4/37 3/10±1/7 5/26=U

001/0>P

من ویتنی

نتیجه آزمون درون گروهی 7/4-=Z

001/0>P

ویلکاکسون

2/3-=Z

001/0=P

ویلکاکسون

 

قسمت سوم: یافته‌های جانبی

در قسمت اول (خصوصیات جمعیت‌شناختی) مشخص شد که دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند و همگن بودند. در قسمت دوم (یافته‌های اصلی) مشخص گردید مداخله انجام شده بر روی عملکرد جنسی موثر بوده است. در این قسمت بر آن هستیم تا به عنوان اهداف جانبی خصوصیاتی را از افراد مورد مطالعه بررسی کنیم که در مداخله موثر بوده‌اند و باعث کاهش یا افزایش اثر مداخله بر روی نمره کل عملکرد جنسی شده‌اند. برای این منظور از آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد و اثر مداخله، اثر متغیرهای دیگر و نیز اثر متقابل این دو بر روی تغییرات نمره کل عملکرد جنسی آزمون شد. در مواردی که اثر متغیر مورد بررسی یا اثر متقابل آن با مداخله معنی‌دار بود، نتایج تفضیلی آنالیز واریانس دو طرفه ارائه گردید.

 

نتیجه آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه برای بررسی اثر مداخله، اثر متغیرهای دیگر و نیز اثر متقابل این دو بر روی تغییرات نمره عملکرد جنسی نشان داد اثر درآمد (032/0=P) و همچنین اثر متقابل مداخله (گروه) و تعداد فرزند (002/0=P) بر نمره کل عملکرد جنسی معنی‌دار بود. در سایر موارد اثر متغیر و یا اثر متقابل معنی‌دار نبود (05/0P>).

 

جدول 32 – نتیجه آزمون آنالیز واریانس دوطرفه اثر گروه و متغیرهای جمعیت‌شناختی و زمینه‌ای بر تغییرات نمره عملکرد جنسی کل در زنان مورد مطالعه
متغیر اثر کلی (p) اثر گروه (p) اثر متغیر (p) اثر متقابل (p)
سن 001/0> 001/0> 987/0 298/0
سن همسر 001/0> 001/0> 691/0 901/0
تحصیلات 001/0> 001/0> 783/0 920/0
تحصیلات همسر 001/0> 001/0> 234/0 916/0
شغل 001/0> 001/0> 324/0 378/0
شغل همسر 001/0> 001/0> 286/0 958/0
درآمد 001/0> 001/0> 032/0 666/0
محل سکونت 001/0> 001/0> 614/0 576/0
وضعیت سکونت 001/0> 001/0> 704/0 920/0
زندگی با فرد دیگر 001/0> 001/0>
فعالیت ورزشی در طول روز 001/0> 001/0> 489/0 465/0
تعداد فعالیت ورزشی در هفته 001/0> 001/0> 762/0 000/1
رابطه عاطفی با همسر 001/0> 001/0>
ساعات کار در بیرون منزل 001/0> 001/0> 296/0 549/0
تعداد ساعت خواب 001/0> 001/0> 383/0 757/0
سن ازدواج 001/0> 001/0> 290/0 552/0
اختلاف سنی با همسر 001/0> 001/0> 552/0
نوع اختلاف سنی با همسر 001/0> 001/0> 051/0
تعداد فرزند 001/0> 001/0> 428/0 002/0
نوع زایمان 001/0> 001/0> 553/0 184/0
استفاده از روش‌های جلوگیری 001/0> 001/0> 533/0 114/0
نوع روش جلوگیری 001/0> 001/0> 906/0 141/0
نارضایتی از روش پیشگیری 001/0> 001/0> 533/0 114/0
سن اولین زایمان 001/0> 001/0> 341/0 611/0
منظم بودن قاعدگی 001/0> 001/0> 867/0
احساس سفتی در مهبل هنگام دخول در طول یک ماه گذشته 001/0> 001/0>
اتاق خواب مجزا با همسر 001/0> 001/0>
تصور زن از رضایت همسر از ظاهر فیزیکی او 001/0> 001/0> 423/0 486/0
رضایت از ظاهر فیزیکی همسر 001/0> 001/0> 512/0 658/0
تعداد فعالیت جنسی در همفته 001/0> 001/0> 717/0 608/0
خشونت عاطفی، کلامی و روانی توسط همسر 001/0> 001/0> 298/0
خشونت جنسی توسط همسر 001/0> 001/0>
خشونت فیزیکی توسط همسر 001/0> 001/0>
خشونت اقتصادی توسط همسر 001/0> 001/0>
تهدید توسط همسر 001/0> 001/0>

 

در قسمت قبل مشخص شد اثر درآمد بر روی تغییر نمره عملکرد جنسی معنی‌دار بود. جدول 4- نتایج تفضیلی این آنالیز واریانس را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج در افراد با درآمد در حد کفاف، تغییرات عملکرد جنسی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله بیشتر بود (032/0=P).

 

جدول 34 میانگین و انحراف معیار تغییر نمره عملکرد جنسی بعد با قبل از مداخله در در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل به تفکیک درآمد
درآمد گروه مداخله گروه کنترل کل
تعداد انحراف معیار±میانگین تعداد انحراف معیار±میانگین تعداد انحراف معیار±میانگین
کمتر از حد کفاف 4 3/8±6/20 0 4 3/8±6/20
در حد کفاف 20 0/1±7/25 23 3/6±4/4 43 7/11±3/14
بیشتر از حد کفاف 6 2/7±1/23 7 9/0±4/0 13 7/12±9/10
کل 30 5/4±5/24 30 8/5±4/3 60 8/11±0/14
نتیجه آنالیز واریانس دوطرفه اثر F df P
اثر کلی 5/232 1 001/0>
اثر گروه 4/192 1 001/0>
اثر متغیر 7/3 2 032/0
اثر متقابل 2/0 1 666/0

 

در قسمت قبل مشخص شد اثر متقابل مداخله (گروه) و تعداد فرزند بر روی تغییر نمره عملکرد جنسی معنی‌دار بود. جدول 4- نتایج تفضیلی این آنالیز واریانس را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج اثر مداخله در افراد با تعداد فرزند بیشتر، باعث افزایش بیشتری در عملکرد جنسی شده بود. ولی در گروه کنترل افزایش عملکرد جنسی در افراد با فرزند کمتر بیشتر بود (002/0=P).

 

جدول 35-میانگین و انحراف معیار تغییر نمره عملکرد جنسی بعد با قبل از مداخله در در زنان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل به تفکیک تعداد فرزند
تعداد فرزند گروه مداخله گروه کنترل کل
تعداد انحراف معیار±میانگین تعداد انحراف معیار±میانگین تعداد انحراف معیار±میانگین
یک 8 1/8±3/21 9 7/7±0/9 17 9/9±8/14
دو 12 1/1±4/25 7 9/0±3/0 19 4/12±2/16
سه و بیشتر 3 0/1±8/25 5 0/4±6/2 8 4/12±3/11
کل 23 1/5±0/24 21 6/6±6/4 44 4/11±8/14
نتیجه آنالیز واریانس دوطرفه اثر F df P
اثر کلی 8/662 1 001/0>
اثر گروه 3/137 1 001/0>
اثر متغیر 9/0 2 428/0
اثر متقابل 1/7 2 002/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *