روغن بنفشه بادام نوشاد

قیمت اصلی 87,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,300 تومان است.

روغن زد-سایز

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.

شربت بلاکیور

قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,200 تومان است.

شربت سکنجبین بذوری

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.

شربت سکنجبین عنابی

قیمت اصلی 69,000 تومان بود.قیمت فعلی 62,100 تومان است.

قرص سالویگل

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,500 تومان است.

قرص لیورگل 140

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.