تونیک (شربت) مصفای خون

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.

روغن سیر نوشاد

قیمت اصلی 47,900 تومان بود.قیمت فعلی 43,110 تومان است.

شربت بلاکیور

قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,200 تومان است.

شربت روشن (انار) سنابل

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,500 تومان است.

شربت سکنجبین بذوری

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.

شربت سکنجبین عنابی

قیمت اصلی 69,000 تومان بود.قیمت فعلی 62,100 تومان است.

شربت هموبالانس

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,000 تومان است.

قرص آترومد-بی باریج

قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 116,100 تومان است.

قرص آلگومد

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.

قرص آنتوم

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.

قرص اسپیرولینا

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 207,000 تومان است.